Pracodawca, którego stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 25 pracowników, jest zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON. Korzystając z naszych usług, możesz pomniejszyć wpłatę na PFRON o około 50%, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Chcesz poznać szczegóły, to zapraszamy do kontaktu.

Aby ubiegać się o obniżenie wpłat, należy:

  • regulować należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze – w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu;
  • wystawiać informację o kwocie obniżenia niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, ale nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup.

Obniżenie wpłaty może wynosić nawet do 50% wpłaty na PFRON, do której pracodawca zobowiązany jest w danym miesiącu. Przysługująca (w tym także niewykorzystana) kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.