Klauzula informacyjna RODO
l) Zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) — dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POZIOM SP. Z O. O z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kostrzyńskiej 89E.
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
listownie na adres: ul. Kostrzyńska 89E, 66-400 Gorzów Wlkp.
przez e-mail: iod@poziom.com.pl
3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umową będą przetwarzane w następujących celach:
– związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
– związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
– udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
– udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

– niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. lit. b RODO),
– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. lit. c RODO) — wspomniany obowiązek prawny wynika przede wszystkim z art. 34 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że jeśli do opłacania składek ZUS za ubezpieczonego zobowiązanych jest kilku płatników, składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ma być naliczana przez każdego z nich, chyba że ubezpieczony przedstawi dokumenty z których wynika brak takiego obowiązku, oraz z art. 46 ust. 1 ww. ustawy, na mocy którego płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ww. ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy, a także z art. ust. 3 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, mówiącym o tym, iż płatnicy zobowiązani są do wymagania od podatników podania identyfikatora podatkowego i podawania go organom skarbowym na dokumentach związanych z niewykonywaniem zobowiązań podatkowych (np. na drukach PIT-11),
– niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
– podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
– organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z Żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
– czasu obowiązywania umowy,
– przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
– okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
– żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
– przenoszenia swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody — ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan “cofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mail.
11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.